เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
กรมชลประทาน จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านห้วยยะอุ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก - taksez.com

กรมชลประทาน จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านห้วยยะอุ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก  นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดย นายปรีชา  สุขกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับโครงการฯ กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมความมั่นคง ของประเทศตามนโยบายของรัฐในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้นกรมชลประทาน ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำของ 3 อำเภอ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด  อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอในทุก ๆ ปี  ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ จังหวัดตาก  กรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด และบริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน “ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก” ในพื้นที่เป้าหมายโครงการซึ่งประกอบด้วย อ.แม่ระมาด  อ.แม่สอด และ อ.พบพระ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 540 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559 – 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2559 และมีการประชุมการจัดทำแผนหลักไปเมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาแหล่งน้ำของโครงการ และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาพัฒนาและการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป

ในการศึกษาโครงการ ดังกล่าว  กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของการให้ข้อมูลข่าวสาร คำชี้แจง และเหตุผลของการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาศึกษาของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  และจะมีประชุมกลุ่มย่อยเช่นนี้อีก 2 ครั้ง ก่อนการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  หลังจากที่ได้กำหนดพื้นที่การพัฒนาโครงการที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางในการศึกษาความเหมาะสมและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านห้วยยะอุ  ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการในระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชนในพื้นที่  สื่อมวลชน และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ  ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาโครงการต่อไป 
 
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 19

    กำลังใช้งาน
  • 154

    ผู้ชมวันนี้
  • 239,075

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com