เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ - taksez.com

ตาก จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประกันส้งคมจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือพร้อมกับชี้เเจง เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้แบบเอกสารใบสำคัญการจ่ายเงิน และบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกับคณะทำงานจ่ายงานฯ อีกทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนการปฎิบัติงานและแผนการจ่ายเงินงบประมาน ในการขอรับงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามภารกิจการจ่ายเงินข่วยเหลือราษฎรที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ รวมถึง พิจารณาเห็นชอบให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบฯ งวดที่ ๑ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (กันเหลื่อมปี) วงเงิน ๓๗,๘๒๗,๕๐๗.-บาท โดยเฉลี่ยในอัตราเท่ากัน หลังจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕ /๗๖๐๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 26

    กำลังใช้งาน
  • 161

    ผู้ชมวันนี้
  • 239,082

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com