เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สาขา E-commerce สำหรับเกษตรกร รองรับ Thailand 4.0 - taksez.com

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สาขา E-commerce สำหรับเกษตรกร รองรับ Thailand 4.0

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สาขา E-commerce สำหรับเกษตรกร” รองรับ Thailand 4.0 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากแห่งที่สอง (แม่สอด) อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการทุกกระทรวงให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขายข้าวที่อยู่ในสภาวะตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า และนำผลผลิตทางการเกษตรมาขายออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการปรับตัวให้เข้าสู่สังคม Digital Technolgy รวมทั้งหลักการเทคนิคการคัดเลือกสินค้าเกษตรที่จะขายได้ในตลาดออนไลน์ เรียนรู้ เครื่องมือ Marketing Online นำสินค้าไปขายได้ทั่วโลก และสามารถใช้งาน Social Network ในการขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมบูรณาการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอแม่สอด ในการประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมาย จัดฝึกอบรม “หลักสูตร E-commerce สำหรับเกษตรกร” รองรับ Thailand 4.0 โดยมี ผู้เข้าอบรมได้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและจำหน่ายข้าว และกลุ่ม OTOP ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีความสนใจจะพัฒนาศักยภาพด้านการค้าแบบออนไลน์
ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการขายสินค้าออนไลน์ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนว”เศรษฐกิจพอเพียง”และมีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความแข็งแกร่งและมีความพร้อมต่อการแข่งขันสู่เวทีสากลมากยิ่งขึ้น 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ได้กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา E-commerce สำหรับเกษตรกร” รองรับ Thailand 4.0 (จำนวน 18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รุ่นๆละ 20 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก มาเป็นวิทยากร อย่างไรก็ตามการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 14

    กำลังใช้งาน
  • 97

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,673

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com